Οικονομικά Στοιχεία

Ο προϋπολογισμός του Κ.Ι.Ε.Κ. επιχορηγείται από το Κ.Τ.Γ.Κ. και τον Τακτικό Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων