Οργανόγραμμα

Το εγκεκριμένο Οργανόγραμμα του Κ.Ι.Ε.Κ. (Πρακτικά 4ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ι.Ε.Κ., 26.04.2006) προέβλεπε 18 άτομα προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία του, τα οποία αναλυτικά αναφέρονται ανά κατηγορία και ανά ειδικότητα σε Ερευνητές ΠΕ Γεωπόνους διαφόρων ειδικοτήτων, ΤΕ Γεωπόνους διαφόρων ειδικοτήτων, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, Εργάτες, Φύλακες, Καθαρίστρια.